Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice

| AKTUALNOŚCI |
Dodano : 15.02.2016


KONKURS NA NADANIE NAZWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRZYSZOWICACH ROZSTRZYGNIĘTY!

Z przyjemnością informujemy, że konkurs na nadanie nazwy dla nowopowstałej oczyszczalni ścieków w Przyszowicach został rozstrzygnięty. Jury po zapoznaniu się ze wszystkimi nadesłanymi pracami postanowiło wybrać nazwę:

Oczyszczalnia ścieków

„RACZEK”

W konkursie udział wzięło 20 propozycji. Wybór okazał się być niezwykle trudny. Bardzo pozytywnie zaskoczyła nas niezwykła pomysłowość i ogromne poczucie humoru uczestników konkursu.

Za wszystkie nadesłane pomysły bardzo dziękujemy!!!Dodano : 23.10.2015


Konkurs na nadanie nazwy oczyszczalni wydłużony!!!

Aktualny regulamin konkursu  


Dodano : 02.10.2015


KONKURS NA NADANIE NAZWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRZYSZOWICACH!

Regulamin konkursu  


Dodano : 01.10.2015


Wizyta gimnazjalistów ZSP Gierałtowice

W dniu 01.10.2015r. oczyszczalnia ścieków w Przyszowicach miała przyjemność gościć opiekunów i uczniów klas gimnazjalnych Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Gierałtowicach. Wycieczkę oprowadzał Kierownik oczyszczalni – Pan Krzysztof Pyzik. Udział w wydarzeniu był dobrowolny, a mimo to cieszyła się ona dużym zainteresowaniem. Młodzież zapoznała się z procesem oczyszczania ścieków w mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków.Dodano : 05.11.2014


Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Gierałtowice na finiszu

Projekt budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności poprzez zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 16 grudnia 2014r. Niebawem minie 5 lat od tego momentu, co stwarza okazję aby podsumować zaawansowanie Projektu.

W ramach przedsięwzięcia „Kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice” umowa POIS.01.01.00-00-56/08-00 wykonano następujące zadania:

„Budowa oczyszczalni ścieków w Przyszowicach”

Umowa NR ZOP-MA/K/05/1/463/2010 z dnia 17.11.2010r. Wykonawca: Instal Kraków S.A. Data zakończenia kontraktu: 31.12.2013r.

„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Przyszowicach”

Umowa nr ZOP-MA/K/05A/1/2096/2012 z dnia 30.11.2012r. Kontrakt ten okazał się być niezbędny dla dostosowania oczyszczalni ścieków do zapisów dyrektywy unijnej w zakresie usuwania biogenów i został objęty dofinansowaniem ze środków UE. Wykonawca: Instal Kraków S.A. Data zakończenia kontraktu: 30.06.2014r.

„Kanalizacja sanitarna – sołectwo Gierałtowice”

Umowa nr ZOP-MA/K/01/1/290/2010 z dnia 29.07.2010r. Wykonawca: PPUH Wolimex. Data zakończenia kontraktu: 31.01.2014r. Długość wykonanej kanalizacji sanitarnej: 31 098,63 m. Ilość wykonanych przepompowni ścieków: 6

„Kanalizacja sanitarna – sołectwo Paniówki”

Umowa nr ZOP-MA/K/03/1/451/2010 z dnia 09.11.2010r. Wykonawca: PPUH Wolimex. Data zakończenia kontraktu: 31.12.2013r. Długość wykonanej kanalizacji sanitarnej: 22 826,33 m. Ilość wykonanych przepompowni ścieków: 9

„Kanalizacja sanitarna – sołectwo Chudów”

Umowa nr ZOP-MA/K/04/1/285/2011 z dnia 07.07.2011r. Wykonawca: Konsorcjum: PGNIG Technologie Sp. z o.o. w Warszawie Oddział Gazobudowa w Zabrzu – Lider konsorcjum oraz Omnix sp z o.o. – Partner konsorcjum. Data zakończenia kontraktu: 05.12.2013r. Długość wykonanej kanalizacji sanitarnej: 13 720,93 m. Ilość wykonanych przepompowni ścieków: 6

„Kanalizacja sanitarna – sołectwo Przyszowice”

Umowa nr ZOP- MA/K/02/1/254/2011 z dnia z dnia 06.06.2011r.; Wykonawca: Zakład Robót Specjalnych Budowlanych sp. z o.o. Data zakończenia kontraktu: kontrakt w toku. Długość wykonanej kanalizacji sanitarnej: kontrakt w toku. Ilość wykonanych przepompowni ścieków: 7

Jak można zauważyć analizując powyższe podsumowanie roboty budowlane trwają jeszcze tylko w sołectwie Przyszowice. Wynika to z realizacji projektu zamiennego w związku z koniecznością ominięcia zmodernizowanego boiska sportowego w Przyszowicach oraz z prowadzeniem prac wykończeniowych na drogach (asfalty).Dodano : 13.12.2013


INFORMACJA:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach informuje mieszkańców Gminy Gierałtowice, że wykonana kanalizacja sanitarna może być użytkowana po podpisaniu protokołu zdawczo odbiorczego przyłącza kanalizacyjnego. Mieszkańcy nie mogą wprowadzać i opróżniać ścieków z istniejących szamb do wybudowanej kanalizacji sanitarnej.

Naruszenie powyższego zakazu może skutkować odcięciem przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt.3 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. D.U. z 2006r. nr 123 poz. 858 ze zm.).

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

z siedzibą w PrzyszowicachDodano : 7.10.2013


Toaleta i kosz na śmieci to nie to samo!

Już niebawem większość mieszkańców naszej gminy zazna wygody życia z możliwością korzystania z kanalizacji sanitarnej. Plusów takiej sytuacji jest bardzo wiele. Nie trzeba się martwić tym, czy szambo jest już pełne, czy zamówiony wóz przyjedzie na czas , ani że ktoś w okolicy pompuje śmierdzące nieczystości na ogródek. Dzięki współfinansowaniu ze środków unijnych gmina wykonała duży krok w kierunku cywilizacji. Jest to doskonały moment, żeby przypomnieć naszym Szanownym Dostawcom ścieków jakie zasady winny być przestrzegane aby ta kanalizacja działała jak najdłużej i bezawaryjnie, a tym samym nie stwarzała niepotrzebnie dodatkowych kosztów za które ostatecznie wszyscy zapłacimy w rachunku za ścieki.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabrania się wprowadzania do instalacji i urządzeń kanalizacyjnych:

1.odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,

2.odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,

3.substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu,

4.substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,

5. odpadów i ścieków z hodowli zwierząt a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek,

6. ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:

a) obiektów w których leczeni są chorzy na choroby zakaźne,

b) stacji krwiodawstwa,

c) zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,

d) laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

Przypominamy również wszystkim korzystającym z kanalizacji sanitarnej, że zabronione jest wprowadzanie do niej wód opadowych, roztopowych i drenarskich.Dodano : 15.05.2013


Aktualizacja Planu robót w drogach związanych z budową kanalizacji sanitarnej w II i III kwartale 2013 r.

SOŁECTWO PRZYSZOWICE:

UlicaPrace kanalizacyjnePrace odtworzeniowe
Słoneczna03-04.201307.2013
Powstańców (do torów)03-04.201307-08.2013
Powstańców (za torami)04-05.201308-09.2013
Ogrodowa (za torami)03-05.201306-09.2013
Wolności02-03.201306-07.2013
Jasna 04-05.201307-08.2013
Pogrzeby03-05.201307-08.2013
Leśna 02-04.2013nie wymaga
Polna05-07.201308-09.2013
Ligonia04-06.201308-09.2013
Szkolna04-05.201308.2013
Wilsonawykonane06-07.2013
Wodnawykonane06.2013


Dodano : 6.03.2013


Plan robót w drogach związanych z budową kanalizacji sanitarnej w I półroczu 2013 r.

SOŁECTWO GIERAŁTOWICE:

Budowa i odtworzenie nawierzchni:

ul. Ks. Roboty oraz łącznik z ul. Sienkiewicza – II kwartał 2013

Odtworzenie nawierzchni:

ul. Leśna - II kwartał 2013

ul. Konopnickiej - II kwartał 2013

Odtworzenie nawierzchni w ul. K. Miarki od łącznika nr 3 do połączenia z ul. Ks. Roboty realizowane będzie przez Urząd Gminy Gierałtowice.

SOŁECTOW PANIÓWKI:

Prace kanalizacyjne i odtworzeniowe w drogach w sołectwie Paniówki zostały zakończone.

SOŁECTOW CHUDÓW:

UlicaPrace kanalizacyjnePrace odtworzeniowe
Boczna04-05.201309.2013
Dworcowawykonane05.2013
Górniczawykonane05.2013
Leśna02-04.201309.2013
Na Kątywykonane07.2013
Osiedlewykonane05.2013
Topolowawykonane05.2013
Wodna02-03.201309.2013
Wolności02-04.201309.2013
Ogrodowawykonane09.2013
Szkolnawykonane03-04.2013

SOŁECTWO PRZYSZOWICE:

UlicaPrace kanalizacyjnePrace odtworzeniowe
Słoneczna03-04.201307.2013
Powstańców (do torów)03-04.201305-06.2013
Powstańców (za torami)04-05.201305-06.2013
Ogrodowa (za torami) 03-05.201306.2013
Wolności cz. 2 02-03.201305-06.2013
Jasna 04-05.201307-08.2013
Pogrzeby03-05.201307-08.2013
Leśna 02-04.2013nie wymaga
Polna05-07.201308-09.2013
Ligonia04-06.201308-09.2013
Szkolna04-05.201305.2013
Wilsonawykonane06-07.2013
Wodnawykonane06.2013


Dodano : 18.02.2013


KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW:

Podłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej w sołectwie Gierałtowice i Paniówki uzyskały dofinansowanie!

Z prawdziwą przyjemnością informujemy Państwa, że wniosek dotyczący podłączeń do budynków kanalizacji sanitarnej w sołectwie Gierałtowice i Paniówki uzyskał dofinansowanie i preferencyjny kredyt ze środków NFOŚIGW w Warszawie.

30 stycznia 2013 roku podpisana została umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki w Warszawie. Teraz kolejnym etapem jest wybór wykonawcy robót budowlanych w postępowaniu przetargowym. Dołożyliśmy wszelkich starań żeby być przygotowanym na moment podpisania umowy z NFOŚiGW do ogłoszenia przetargu nieograniczonego w tym zakresie. Dnia 13 lutego 2013r. złożone zostały oferty w tym postępowaniu, zatem w niedługim czasie poznamy wykonawcę tego zadania.

Dzięki niezwykłej mobilizacji zarówno z Państwa strony (akcja podpisywania umów) jak i ze strony pracowników PGK, mamy ogromna szansę zapewnienia uzyskania zamierzonego i opisanego w umowie o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej efektu ekologicznego. Inwestycja pn.: „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice” realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dla pozytywnego jej zakończenia wymaga nie tylko wybudowania określonego zakresu rzeczowego, ale przede wszystkim osiągnięcia efektu ekologicznego. Mówiąc najprościej nie wystarczy wybudować kanalizację sanitarną – jeszcze muszą się do niej podłączyć mieszkańcy i to w niedługim czasie.

I jeszcze ważna informacja dla mieszkańców sołectwa Przyszowice i Chudów. Złożony w NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie i kredyt na budowę podłączeń kanalizacyjnych w tych sołectwach uzyskał pozytywną ocenę formalną i jest w końcowej fazie oceny merytorycznej. Istnieją realne przesłanki ku temu że niebawem nastąpi zawarcie umowy z NFOŚiGW w tej sprawie.Dodano : 18.02.2013


Zmiana wartości Projektu i kwoty dofinansowania

7 lutego 2013 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisany został aneks do umowy na dofinansowanie zadania „Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice”

Jego istotą jest przeliczenie wartości Projektu i co za tym idzie zmiana kwoty dofinansowania ze środków UE. Jest to procedura stosowana w trakcie realizacji zadania, której celem jest określenie wartości Projektu i kwoty dofinansowania w oparciu o rzeczywiste wynikłe z rozstrzygnięć przetargowych koszty wszystkich Kontraktów na roboty budowlane i usługi

W najbliższych dniach nowa wartość Projektu i kwota dofinansowania zostaną naniesione na tablice informacyjne zlokalizowane na terenie całej Gminy Gierałtowice

Obecnie aktualne są następujące zapisy:

Wartość projektu: 97 040 297 PLN

Wartość dofinansowania: do 49 665 569 PLNDodano : 15.11.2012


Dotychczasowe zaawansowanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej Gminie Gierałtowice wygląda następująco:


Dodano : 02.07.2012


Kanalizacja bliska półmetku

Wiosną 2011 roku informowaliśmy Państwa, że ruszyła budowa oczyszczalni ścieków w Przyszowicach. Wykonawcą tego zadania jest firma Instal Kraków. Po załatwieniu niezbędnych formalności teren oczyszczalni ścieków został ogrodzony i od tamtego czasu prace nad nią idą pełną parą. Na chwile obecną prace osiągnęły bardzo zaawansowany poziom. Wykonano przejście przez wał Kłodnicy, a także umocniono brzeg i dno potoku Chudowskiego. Gotowe są już budynki: obsługi oczyszczalni, mechanicznego oczyszczania oraz technologiczny. Wbrew temu co się powszechnie sądzi żaden z widocznych budynków nie będzie stanowił nowej siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Przyszowicach. Swój ostateczny kształt osiągnęły również obydwa bioreaktory A i B. Obecnie trwają prace związane z wyposażeniem tych obiektów w szczególności w zakresie instalacji elektrycznej oraz sanitarnej. Termin rozruchu oczyszczalni ścieków w Przyszowicach przewidywany jest w okresie późniejszym aniżeli planowano. Głównym powodem tego przesunięcia jest dostosowanie technologii oczyszczania ścieków dla osiągnięcia wyższych parametrów jakości ścieków oczyszczonych określonych w Dyrektywie nr 91/271/EWG dla aglomeracji powyżej 10 000 RLM. Projekt oczyszczalni powstał w latach 2005/2006 i na chwilę obecną wymaga dostosowania do obowiązujących wymogów.

Przedsiębiorstwo, będąc w porozumieniu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, opracowało koncepcję modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Przyszowicach. Podstawowy zakres budowy oczyszczalni ścieków zostanie ukończony o czasie, jednak zmiany wynikające z w/w koncepcji modernizacji i rozbudowy przesuną jej całkowite ukończenie o ok. rok.

Co do realizacji budowy kolektorów ściekowych grawitacyjnych i ciśnieniowych i kanałów bocznych najbardziej zaawansowany jest największy i najwcześniej rozpoczęty kontrakt dotyczący sołectwa Gierałtowice. Na lato 2012roku zaplanowano wykonanie kanalizacji sanitarnej w jednej z głównych ulic tego sołectwa tj. ul. Ks. Roboty. Podobnie sytuacja wygląda w sołectwie Paniówki. Tam jednym z ostatnich etapów jest wykonanie kanalizacji w ul. Zwycięstwa. Zaawansowanie rzeczowe budowy kanalizacji w sołectwie Chudów wynosi obecnie 47%, czyli można powiedzieć że osiąga obecnie półmetek. Najmniejsze zaawansowanie osiąga na razie budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Przyszowice. Podyktowane jest to wieloma trudnościami w terenie i koniecznością wprowadzenia kilku projektów zamiennych. Nierozstrzygnięta jest jeszcze sytuacja dotycząca dofinansowania budowy podłączeń domowych. Prowadzona na przełomie 2011/2012 akcja podpisywania umów uwieńczona została złożeniem dnia 29.02.2012r. dużego wniosku obejmującego Wszystkich z którymi zawarto umowy. Wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. uzyskał pozytywna ocenę formalną, jednakże ze względu na wyczerpanie puli na rok 2012 nie uzyskał dofinansowania. Spółka ponowi złożenie wniosku do NFOŚiGW w pierwszych dniach stycznia 2013r. - z nadzieją na pozyskanie środków z puli na 2013r.
Dodano : 29.06.2012


Komunikat

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. o.o. w Przyszowicach z dniem 01.07.2012r. wprowadza możliwość konsultacji w sprawach związanych z kanalizacją sanitarną z pracownikami Jednostki Realizującej Projekt po godzinie 15.00 - wyłącznie w czwartki po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod numerem telefonu (32) 301 15 21 wew. 33.